کد مطلب : 15578 تاریخ مطلب : 1396/03/17 منبع : سازمان مالياتي

تعيين ماليات مقطوع عملکرد 95

موضوع: تعيين ماليات مقطوع عملکرد سال 1395 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 1394/04/31

بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 1394/04/31 قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور تکريم مؤديان و تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملکرد سال 1395 برخي از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 قرار مي-گيرند، به شرح ذيل تعيين مي گردد:

الف - مشمولين تبصره ماده 100:

1- کليه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده 184 اين قانون باشد.

ب - نحوه تعيين ماليات و پرداخت آن:

2- ميزان ماليات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزايش هشت درصد (8 %) نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعيين مي گردد. اين گونه مؤديان مي-بايست ماليات مذکور را حداکثر تا پايان خردادماه سال 1396 پرداخت نمايند. بديهي است مؤدياني که در عملکرد سال 1394 معاف از ماليات بوده اند صرفاً مي بايست مراتب قبول اين دستورالعمل را بدون پرداخت ماليات از طريق سيستم الکترونيکي (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. حکم اخيرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالياتي کشور) در خصوص مؤديان موضوع صدر اين بند نيز الزامي است. در خصوص مؤدياني که امکان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يکجا در خردادماه 1396 ندارند، ماليات قطعي فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوي تقسيط مي گردد و عدم پرداخت به موقع ماليات يا اقساط مشمول جرايم موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.
3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات يا ساير درآمدهاي مؤدي در سال 1395 بيش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف اين دستورالعمل مي باشد، پرونده مؤدي وفق مقررات رسيدگي شده و ماليات مابه التفاوت و جرايم متعلقه مطالبه مي گردد.

ج - ساير موارد:

4- مؤدياني که ماليات عملکرد سال 1394 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون ماليات هاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و يا در طي سال 1394 به صورت کامل فعاليت نداشته اند، ابتدا بايد ماليات سال 1394 آن ها بدون رعايت موارد مذکور محاسبه و سپس مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
5- ماليات عملکرد سال 1395 مؤديان موضوع اين دستورالعمل در صورتي که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند و يا در مهلت مقرر در اين دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 اين دستورالعمل را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم نکنند و يا متقاضي اعمال مقررات قانوني از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد.
6- صاحبان مشاغل مشمول اين دستورالعمل، تکليفي جهت تسليم اظهارنامه مالياتي و اسناد و مدارک موضوع آيين نامه ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 براي عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور