کد مطلب : 15587 تاریخ مطلب : 1396/03/21

حذف ماليات بر ارزش افزوده

گمرک ايران ابلاغ کرد؛ حذف ماليات بر ارزش افزوده از محاسبه مابه التفاوت مکشوفه

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، از اين پس، ماليات بر ارزش افزوده مشمول محاسبات مربوط به ماده 1088 قانون امور گمرکي در خصوص کشف مغايرت در اظهارنامهها نخواهد بود.
بر اين اساس، در ماده 108 قانون مذکور تاکيد شده، کشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص کالاي ورودي گمرک که موجب زيان مالي دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرک جريمهاي از 10 تا 100 درصد ما به التفاوت دريافت ميگردد.
در بخشنامه صادر از گمرک ايران بر اساس تبصره يک ماده قانوني فوق نيز تاکيد شده است، در صورتي که کشف مغايرت منجر به اخذ ما به التفاوت حقوق ورودي به ميزان بيش از 50 درصد حقوق ورودي کالاي اظهار شده باشد، علاوه بر اخذ ما به التفاوت حداقل جريمه ماخوذه نبايد کمتر از 50 درصد ما به التفاوت باشد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور