کد مطلب : 15613 تاریخ مطلب : 1396/03/23 منبع : اتاق اصناف ايران

مبناي ماليات سال 95 اصناف افزايش 8 درصدي نسبت به عملکرد 94 است

رئيس اتاق اصناف ايران گفت: کليه مودياني که در اجراي دستورالمعل تبصره ماده100 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تکميل فرم تهيه شده در سامانه سازمان امور مالياتي اقدام مي نمايند ، با رعايت مقررات مربوطه ، ماليات عملکرد سال 1394 آنها با هشت درصد افزايش، مبناي ماليات مقطوع سال 1395 آنها قرار مي گيرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران ، علي فاضلي با ارسال نامه اي به روساي اتاق اصناف مراکز استان ها اعلام کرد: پيرو دستورالعمل شماره 507/96/200 مورخ 9/3/1396 سازمان امور مالياتي با موضوع پرداخت ماليات گروه سوم آئين نامه ماده 95 ق.م.م. ذيلاً مفاد تفاهم مجدد بعمل آمده با حضور نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور (معاونت درآمد مالياتي و مديران مربوطه) در جلسه مورخ 20/03/96 که در محل اتاق اصناف ايران برگزار شد، با لحاظ شرايط مربوط به نحوه اجراي مقررات تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/1394 تبيين و ابلاغ مي شود.
متن نامه رئيس اتاق اصناف ايران به روساي اتاق هاي اصناف مراکز استان ها به شرح زير است:
1- کليه مودياني که در اجراي دستورالمعل تبصره ماده100 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تکميل فرم تهيه شده در سامانه سازمان امور مالياتي اقدام مي نمايند ، با رعايت مقررات مربوطه ، ماليات عملکرد سال 1394 آنها با هشت درصد افزايش، مبناي ماليات مقطوع سال 1395 آنها قرار مي گيرد.
2- چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته اي بدست آيد که ماليات تعلق گرفته به مودي بيش از ماليات ابراز شده از سوي مودي باشد ، ماليات مابه التفاوت و جرايم متعلقه بر اساس مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
3- چنانچه موديان در موعد مقررماليات ابرازي را در فرم مربوطه اعلام نمايند، ادارات امور مالياتي بدون رسيدگي به پرونده مالياتي، نسبت به صدور برگ قطعي بر اساس تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهند نمود.
4- با توجه به مفاد تبصره ماده100 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 و دستورالعمل ابلاغي در خصوص عدم تهيه اظهار نامه موضوع ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم ، عدم تسليم اظهار نامه مالياتي در اجراي اين دستورالعمل ،مشمول جريمه موضوع ماده 192 قانون فوق نخواهد بود و ماليات مقطوع تعيين شده با در نظر گرفتن معافيت موضوع ماده 101 قانون مذکور، قابل اعمال خواهد بود، فلذا ماليات به صورت مقطوع تعيين گرديده است.
5- به منظور حسن اجراي مفاد دستورالعمل مذکور کميته اي متشکل از سه نفر از نمايندگان اتاق اصناف ايران و سه نفر از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و در صورت وجود هرگونه ابهام نسبت به تصميم گيري در خصوص موضوع اقدام خواهند نمود.
در پايان از موديان مالياتي که در بند 1و2 آيين نامه ماده 95قانون مالياتهاي مستقيم قراردارند،درخواست مي شود بر اساس بند يک اي دستورالعمل سريعا به حوزه هاي مالياتي مراجعه و نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي تا تاريخ 31/3/96 اقدام نمايند.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور