کد مطلب : 16830 تاریخ مطلب : 1396/05/16 منبع : اتاق اصناف تهران

يک پرس غذاي سالم چند؟

رئيس اتحاديه چلوکباب و چلو خورشت تاکيد دارد براي اطلاع از سلامت هر غذا لازم است قيمت آن آناليز شود.

رئيس اتحاديه چلوکباب و چلو خورشت تاکيد دارد براي اطلاع از سلامت هر غذا لازم است قيمت آن آناليز شود.
ناصر حسيني تبريزي، در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: طي سال جاري 400 تا 500 واحد فروش غذا که به طور غيرمجاز فعاليت ميکردند پلمب شدهاند، اما با اين وجود همچنان بيش از 600 واحد غيرمجاز در حال فعاليت هستند که آنها نيز در آيندهاي نه چندان دور تعطيل خواهند شد.
وي با بيان اينکه فعاليت واحدهاي بدون مجوز مشکلات متعددي به دنبال داشته و سلامت مردم را به خطر مياندازد گفت: يک واحد غير بهداشتي و غيرمجاز ميتواند موجبات مسموميت بسياري از مردم را فراهم آورد.
حسيني ادامه داد: دشمن هميشه با توپ و تانک حمله نميکند بلکه ممکن است هزاران راهکار را مورد استفاده قرار دهد. بر همين اساس ضروري است واحدهاي فعال در اين عرصه حتما از سوي وزارت بهداشت و اماکن تاييديههاي لازم را دريافت کنند تا براي مردم امنيت خاطر بيشتري وجود داشته باشد.
رئيس اتحاديه چلوکباب و چلو خورشت با تاکيد بر تاثير تغذيه نامناسب در بروز بيماريهايي مانند سرطان معده اظهار کرد: در موارد بسيار شاهديم که غذاهاي مختلف با قيمت به مراتب پايين تر از قيمت حقيقي آنها به فروش ميرسد، اما اگر مردم بخواهند از سلامت يک غذا اطمينان خاطر حاصل کنند لازم است قيمت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. در چنين شرايطي با يک بررسي ساده ميتوان به اين نتيجه رسيد که سلامت غذا در چه وضعي قرار دارد.
وي با بيان اينکه در هفتههاي گذشته چندين واحد پس از بررسيهاي وزارت بهداشت به دليل وجود گوشتهاي فاسد تعطيل شدهاند گفت: اکنون در برخي محلهها از جمله بازار تهران افرادي بدون دسترسي به واحد صنفي معتبر و محيطي پاکيزه اقدام به فروش غذا ميکنند که اين غذاها در هر ساعت به يک قيمت به فروش ميرود و ساعتها در آفتاب نگهداري ميشود. حال تشخيص اينکه چنين غذايي تا چه اندازه ميتواند سلامت باشد موضوعي است که دشواري چنداني نخواهد داشت.
حسيني همچنين عنوان کرد: در حال حاضر گوشت راسته گوسفندي با قيمتي معادل 85 هزار تومان خريداري ميشود و يک کيلو برنج ايراني نيز قيمتي حدود 13 هزار تومان دارد، حال اگر براي تهيه غذايي 100 گرم گوشت و 150 گرم برنج را در نظر بگيريم تنها براي تامين مواد اوليه آن غذا بالغ بر 10 هزار تومان هزينه وجوددارد يعني براي تهيه يک پرس کباب با اين مواد حداقل 10 هزار تومان صرف خريد برنج و گوشت ميشود که اگر به اين موضوع مواردي مانند قيمت ظروف و ساير هزينههاي سربار مانند اجاره واحد، دستمزد کارگر و غيره را اضافه کنيد رقم به مراتب بالاتر خواهد رفت. اما اگر زماني غذاي تهيه شده با قيمتي کمتر از اين به فروش رسيد مشخص ميشود که در اطمينان به آن جاي تامل بيشتري وجود دارد.
رئيس اتحاديه چلوکباب و چلو خورشت با تاکيد بر اينکه بحث رسيدگي به واحدهاي صنفي غيرمجاز با جديت از سوي اتحاديه دنبال ميشود اظهار کرد: ما از تمام همکاران خود خواستهايم که واحدهاي بدون مجوزي که در محلههاي آنها فعاليت ميکنند را به اتحاديه معرفي کنند تا به پيگيري وضعيت آنها بپردازيم.
طبق مستندات ارائه شده از سوي اتحاديه چلوکباب و چلوخورشت در حال حاضر تهيه هر پرس غذا با برنج درجه يک ايراني حداقل قيمتي معادل جدول ذيل دارد البته در تعيين قيمت وضعيت واحد ارائه کننده و شرايط آن نيز تاثيرگذار خواهد بود.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور