کد مطلب : 38199 تاریخ مطلب : 1398/01/19 منبع : اتاق اصناف ايران

کاستي‌هاي قانون نظام صنفي مرتفع شود/ظرفيت‌هاي کسب وکارهاي مجازي بايد درست استفاده شود

عضو هيات رئيسه و دبير اتاق اصناف ايران با بيان اينکه قانون نظام صنفي داراي کاستي هاي است، گفت: در حال حاضر اين کاستي ها در قانون نظام صنفي موجب شده تا قانون کارايي لازم را در برخي از موارد مانند شرکت در انتخاب اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف نداشته باشد.

حسين طاهر محمدي در گفت وگو با خبرنگار اصناف ايران افزود: قانون نظام صنفي قانون خاصي است که احکامي انحصاري براي اصناف و تشکلهاي صنفي وضع کرده و ضرورت دارد تا مواردي که باعث کاستي هايي در اين قانون شده، پيگيري و اصلاح شود و يکي از اين موارد مهم موضوع شرکت در انتخابات در دوره متوالي است و زماني که رئيس اتحاديه به دوره پختگي و بلوغ لازم براي اداره امور مربوط به اتحاديه مي رسد بايد از عرصه انتخابات کنار برود و فرد جديدي جايگزين شود که اين قانون نياز به اصلاح دارد.
وي همچنين در خصوص استفاده از ظرفيت ها و فرصت هاي کسب و کارهاي مجازي تصريح کرد: ظرفيت ها کسب وکارهاي مجازي بايد به درستي ديده شوند وکسب و کارهاي مجازي را مي توان به دو دسته تقسيم کرد، دسته اي که با واحدهاي صنفي رقابت ميکنند و دسته اي که واحدهاي صنفي را به مشتريان وصل مي کنند و اتاق اصناف ايران بايد سياست هاي مجزايي را در اين خصوص به کار گيرد.
دبير اتاق اصناف ايران اظهار کرد: اينکه واحدهاي صنفي در فضاي حقيقي بتوانند با کسب و کارهاي دسته اول رقابت کنند، بايد اتاق اصناف ايران ضمن اطلاع رساني در اين مورد، بسترهايي را براي استفاده واحدهاي صنفي از محيط مجازي فراهم بسازد.
طاهرمحمدي افزود: در خصوص آن دسته از کسب و کارهاي مجازي که از واحدهاي صنفي استفاده مي کنند مثل نرم افزارهاي سفارش غذا و …، بايد سياست هاي تشويقي لحاظ شود و با مديريت اتاق هاي اصناف، واحدهاي صنفي به اين کسب و کارها معرفي گردند و اين امر هم به افزايش درآمد واحدهاي صنفي کمک ميکند و هم در نتيجه آن افزايش درآمد و کاهش فشارها به اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف.
وي تصريح کرد: متاسفانه اين موضوع تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات اتاق ايران نيز به فعاليت هاي دپارتمان کسب و کارهاي مجازي (که به حق جاي صاحب نظران جامعه صنفي کشور در آن خالي است) محدود شده است که البته بيشتر در راستاي توانمندسازي کسب و کارهاي مجازي فعاليت کرده و اقدام موثري در راستاي جلوگيري از فشار اين کسب و کارها بر واحدهاي صنفي در فضاي حقيقي صورت نگرفته و توانمندسازي واحدهاي صنفي در فضاي حقيقي اهتمام لازم را به انجام رسانيد.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور