کد مطلب : 38306 تاریخ مطلب : 1398/02/09

دستورالعمل ارزيابي بهداشتي آشپزخانه و رستوران ها

طبقه بندي: دستورالعملهاي جاري وزارتمرجع صادر کننده: دفتر امور بهداشت، ايمني،محيطزيست و انرژي تاريخ تصويب: 1394/05/24تاريخ اعتبار: 1397/06/03تاريخ ابلاغ: 1394/06/03شماره: 1008-123733/60 محدوده شمول: مقررات و الزامات قيد شده در اين دستورالعمل در پايش کليه اماکن مربوط به تهيه، آماده سازي و توزيع مواد غذايي در سطح ستاد وزارت، سازمانهاي تابعه و وابسته با توجه به مسئوليتها و اختيارات تعريف شده، لازم الاجرا خواهد بود
به منظور دستيابي به محيط سالم و بدور از هرگونه آلودگي نظارت بر اجراي قوانين و مقرارت بهداشتي امري ضروري مي باشد. بر اين اساس ضرورت نظارت بر رعايت الزامات و استانداردهاي بهداشتي در اماکن تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي به منظور پيشگيري از انتقال بيماري هاي مصري و قابل انتقال از طريق مواد غذايي بر هيچ کس پوشيده نيست، از روشهاي ساده و قابل اطمينان به منظور نظارت بر عملکرد بهداشتي اماکن مربوطه استفاده از چک ليست ها و پايش مداوم اين اماکن مي باشد. چک ليست ها مي تواند ساده ترين راه تشخيص مخاطرات و ارزيابي آنها باشند، لذا چک ليست¬هاي حاضر به عنوان راهنماي مرجع جهت بررسي کامل مستندات مرتبط با وضعيت بهداشتي آشپزخانه ها، رستوران ها، انبارهاي مواد غذايي و ساير اماکن مرتبط با فعاليت هاي تهيه و طبخ غذا تدوين شده است تا بازرسي هاي کارشناسان HSEEوزارت و سازمان هاي تابعه و وابسته هر چه هدفمندتر در راستاي خط مشي و برنامه جامع مديريت HSEE انجام گيرند.

فايل ضميمه
behdasht.pdf

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور