کد مطلب : 38489 تاریخ مطلب : 1398/03/04 منبع : فرصت امروز

دليل رفت و برگشتهاي متوالي نرخ ارز چيست؟

ريزش يک هفته اي نرخ دلار، اين شائبه را در ميان فعالان، دست اندرکاران و افکار عمومي ايجاد کرده بود که اتفاقي در راه است! از اين رو، ريزشها در بازار ارز و سپس بازار طلا و سکه، رکوردهاي تازهاي را از خود به جا گذاشت. با اين حال، ورق در آخرين روز ارديبهشت ماه برگشت و قيمتها در اين روز بار ديگر، افزايشي محسوس را تجربه کرد.
به گزارش خبرآنلاين، پرونده دلار در ارديبهشت ماه سال 98 ،به رغم نوسانات شديد، در کانال 14 هزار توماني بسته شد. آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و تحليلگر اقتصادي درخصوص رفت و برگشتهاي متوالي نرخ ارز گفت: آنچه در بازار ارز رخ ميدهد ناشي از مديريت موثر در بازار نيست. من تصور ميکنم ريشه اين دست اتفاقات در تغيير رفتار بازارسازان رخ داده است.
بغزيان در توضيح اين مطلب ادامه داد: بازارسازان پنهان يا همان دلالاني که نقش آفريني بااليي در بازار دارند، به اين نتيجه رسيده اند که براي کسب سود الزم است دست به نوسانگيري بزنند يعني در دورهاي قيمت را باال ببرند و در دوره ديگري قيمت را پايين بياورند و اتفاقا اگر ميزان عرضه بانک مرکزي نيز در اين دوره ها که نوسان گيران در بازار فعاليت ميکنند، در خدمت اين اهداف باشد، بيش از پيش قدرتنمايي ميکنند.

راهکار خنثيسازي سياستهاي ارزي

اين تحليلگر اقتصادي اضافه کرد: وقتي ريزشي در بازار رخ ميدهد، طبيعي است تقاضا براي فروش افزايش يابد، اما از پس تکرار اين ماجرا ميبينيم که چنين اتفاقي رخ نميدهد و کمکم افکار عمومي به اين موضوع بيتوجه ميشوند. اين مساله خود عمل مهمي است که حتي سياست اجرايي براي کاهش قيمت ارز را بياثر ميکند. وي ادامه داد: در اين فضا ساير بازارهاي ايران نيز تحت تاثير اين نوسان قرار ميگيرند اما اين تاثيرپذيري تنها زيان مردم را در بر دارد به عنوان مثال وقتي قيمت ارز باال ميرود، قيمتها در ساير بازارها از مسکن گرفته تا برنج افزايش مييابد، اما وقتي قيمت ارز کاهش مييابد همه با استناد به اينکه اين ريزشها موقتي است، از تاثيرپذيري ساير بازارها پيشگيري ميکنند.

دو گام به پيش؛ يک گام به پس

به گفته بغزيان، اينها نشان ميدهد رفتار بازارساز در ايران تغيير کرده و سياست دو گام به پيش و يک گام به پس را در دستور کار قرار داده است. در اين حالت بازارسازان يا همان دالالني که بايد پشت پرده فعاليتشان توسط نهادهاي نظارتي شناسايي شود، دو گام به پيش ميگذارند و دالر را از کانال 13 هزار توماني وارد کانال 15 هزار تومان ميکنند، بعد در حرکتي هماهنگ، با افزايش عرضه، قيمتها را دستخوش کاهش ميکنند تا بار ديگر دالر در کانال 13 هزار توماني بايستد، اينجاست که وارد عمل شده و دالر را در کانال 14 هزار تومان، يعني يک کانال جلوتر از قبل و يک کانال عقبتر از 15 هزار تومان قرار ميدهند. وي اضافه کرد: بي ترديد بانک مرکزي به عنوان مدير بازار ارزي بايد به اين موضوع توجه ويژه نشان دهد و سياست خود را در مضيقه ارزي کنوني، بر پايه اين رفتار تازه بازارسازان قرار دهد.

تاثير بازار متشکل ارزي؟

و با تاکيد بر اينکه نوسانهاي شديد، چه افزايشي و چه ريزشي نشان ميدهد که بانک مرکزي به درستي بازار را مديريت نميکند، ادامه داد: نبايد بازار يله و رها باشد تا قيمتها بر هر عددي که خواستند بايستند؛ در اين وضعيت بانک مرکزي نبايد برنامه خود را تنها بر واکنش بگذارد، به اين صورت که وقتي قيمت باال رفت، عرضه را افزايش دهد و وقتي قيمت پايين آمد عرضه را کاهش دهد، بلکه بايد کنشگر اين بازار، بانک مرکزي باشد. بغزيان در پايان، با اشاره به اينکه برخي ريزش قيمت ارز را ناشي از تصميم دولت براي تشکيل بازار متشکل ارزي ميدانستند، گفت: رفت وبرگشت ها نشان داد ريشه اين نوسانات به تغيير رفتار ارزي بازارسازان متناسب با جنگ اقتصادي برميگردد و اتفاقا ما نيز در اين فضا بايد متناسب با شرايط اين جنگ، ابزارهاي مديريتي را به کار بگيريم.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور