کد مطلب : 38497 تاریخ مطلب : 1398/03/13 منبع : @taxpress

اظهارنامه مالياتي

قابل توجه عموم موديان مالياتي
اظهارنامه مالياتي مؤديان براي عملکرد 98 به بعد در اجراي ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/ 4/ 1394 مورد پذيرش و رسيدگي قرار خواهد گرفت.
مجموعه مؤديان مالياتي به سه گروه مؤديان کم ريسک، مؤديان با ريسک متوسط و مؤديان پر ريسک تقسيم بندي مي شوند.
اظهارنامه مؤديان کم ريسک تماما پذيرفته مي شود، شايد بيش از 80 درصد اظهارنامه ها جزو اين دسته باشند . البته يادمان باشد اظهارنامه تسليمي مودي از حيث درآمدي و هزينه اي با پايگاه هاي اطلاعاتي موجود مطابقت و راستي آزمايي خواهد شد . توضيح اينکه عامل انساني هيچ دخالتي در تعيين ميزان ريسک مؤديان مالياتي ندارد بلکه ميزان تطبيق يا انحراف اطلاعات اظهارنامه مؤدي با بانک هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي، به اين طبقه بندي مؤديان مي انجامد.
وقت و انرژي کافي براي رسيدگي به مابقي اظهارنامه هاي مؤديان با ريسک متوسط و با ريسک بالا وجود خواهد داشت ، اين امر علاوه بر افزايش کيفيت رسيدگي ها، زمان و نيروي کافي براي سازمان ايجاد مي کند تا سراغ فراريان مالياتي و کساني که به نحوي سيستم مالياتي را دور مي زنند، برود.
اطلاعات زيادي از جمله اطلاعات مالي، پولي، هويتي، عملکردي و ... در بانک هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي موجود است، تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي توسط مؤديان بر اساس واقعيت ضرورت دارد.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور