کد مطلب : 38534 تاریخ مطلب : 1398/03/12

ماليات مقطوع عملکرد سال 97 صاحبان مشاغل اعلام شد.

سرپرست سازمان امور مالياتي گفت :
دستورالعمل ماليات مقطوع امسال شامل صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر سي برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم (مبلغ 828 ميليون تومان) باشد، است و در صورت تکميل و ارسال فرم موضوع اين دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالياتي کشور قرار داده شده، از نگهداري اسناد و مدارک و تسليم اظهارنامه مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف مي باشند.
وي در خصوص نحوه تعيين ماليات مقطوع و پرداخت آن گفت: براساس اين دستورالعمل، ماليات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1397، بر مبناي ماليات قطعي عملکرد سال 1396 به صورت مقطوع تعيين شده; به اين صورت که موديان با ميزان ماليات قطعي تا 25 ميليون ريال، بدون افزايش نسبت به عملکرد سال 1396 تعيين گرديده است.
پناهي اضافه کرد: بر اين اساس، همچنين موديان با ميزان ماليات قطعي بيش 25 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال با 5 درصد افزايش، موديان با ميزان ماليات قطعي بيش از 50 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال با 9 درصد افزايش و موديان با ميزان ماليات قطعي بالاتر از 100 ميليون ريال با 15 درصد افزايش نسبت به عملکرد سال 1396 تعيين شده است.
سرپرست سازمان امور مالياتي کشور، تاکيد کرد: بندهاي فوق مربوط به مودياني مي باشد که مجموع فروش کالا و ارايه خدمات آنها در سال 1397 از مبلغ 828 ميليون تومان بيشتر نباشد.
وي تصريح کرد: مودياني که تمايل به استفاده از شرايط اين دستورالعمل را دارند، مي بايست از طريق سيستم الکترونيکي (طبق فرم مربوط) از طريق پايگاه اينترنتي www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل مذکور در صورتي که سال 1397 اولين سال فعاليت آنها مي باشد ( در سال 1396 فاقد فعاليت باشند) و همچنين صاحبان مشاغل مشارکتي که در طي سال 1397 شرکاي آنها تغيير نموده باشد(تغيير هر يک از شرکا)، مشمول مفاد اين دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکاليف قانوني مقرر ( ازجمله تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر) مي باشند.
سرپرست سازمان امور مالياتي کشور همچنين يادآور شد: در خصوص مودياني که امکان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يکجا در خردادماه 1398 ندارند، ماليات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوي تقسيط مي گردد و عدم پرداخت به موقع ماليات و يا در صورت تقسيط، عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر، مشمول جريمه موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.
پناهي اظهار داشت: هر گاه اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات يا ساير درآمدهاي مودي در سال 1397 بيش از مبلغ ابرازي به عنوان فروش کالا و خدمات و ساير درآمدهاي فرم موضوع بند (3) اين دستورالعمل باشد، صرفا ماليات مابه التفاوت و جرايم متعلقه مطالبه مي شود.
سرپرست سازمان امور مالياتي کشور همچنين بيان داشت: ماليات عملکرد سال 1397 موديان موضوع اين دستورالعمل در صورتيکه که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند يا پس از تسليم اظهارنامه مالياتي نسبت به تسليم فرم موضوع بند (1) اين دستورالعمل اقدام نموده باشند ( به عنوان آخرين اقدام مودي قبل از پايان خرداد 1398) و يا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم نکنند و يا متقاضي اعمال مقررات قانوني از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص درآمد عملکرد سال 1397 خود هستند، از شمول اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد.
پناهي تصريح کرد: کليه خريداران سکه که در سال 1397 نسبت به دريافت سکه از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده اند، مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي باشند. موديان مذکور مکلف به رعايت تکاليف مقرر قانوني مربوط خواهند بود.
وي با بيان اينکه خردادماه موعد ارايه اظهارنامه و برخورداري صاحبان مشاغل از تسهيلات ماليات مقطوع است، يادآور شد: ساير صاحبان مشاغل نيز حسب مقررات مربوطه مي بايد به ارايه اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات اقدام نمايند
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور