کد مطلب : 45469 تاریخ مطلب : 1398/11/14

اظهار نامه سال 1398

شرايط پذيرش اظهارنامه سال 1398

* پذيرش درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي موديان منوط به تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي بر اساس درج صحيح و کامل درآمد و هزينه هاي مرتبط با فعاليت اقتصادي آنها خواهد بود .
* در صورتي که اين گونه اظهارنامه هاي مالياتي در موعد مقرر قانوني تسليم شده و با معيارها و پارامترهاي تعبيه شده در موتور ريسک سامانه سنيم انطباق داشته باشند، مورد پذيرش قرار خواهند گرفت.
* در صورت عدم درج کامل فعاليت اقتصادي و شناسايي درآمدهاي ابراز نشده موديان به واسطه انطباق داده هاي اطلاعاتي موجود در پايگاههاي اطلاعاتي سازمان ،نام مودي در ليست موديان پر ريسک سازمان قرار خواهد گرفت و تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي مودي از طريق انجام حسابرسي برابر مقررات صورت خواهد پذيرفت.
* در صورتيکه موديان اسناد و مدارک هزينهاي قابل ارائه نداشته باشند قطعا درآمد مشمول ماليات آنها بسيار فراتر از مبالغ سال هاي قبل تعيين خواهد شد .
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور