کد مطلب : 36655 تاریخ مطلب : 1397/09/12

شفافيت مي‌تواند زندگي و کسب‌وکار را براي کارآفرينان آسان‌تر کند

شفافيت کارآفرينان باعث افزايش اعتماد و مشارکت بين کارمندان ميشود و در نتيجه به بهبود کسب و کار کمک ميکند.

تيموتي سايکس مربي وکارآفرينيک ميليونر خودساخته است. بااينحال او معتقد است هنوز با نقطهي کمال فاصلهي زيادي دارد. او معمولا رکوردهاي تجارت خود را به صورت عمومي در اختيار بقيه قرار ميدهد و اعتقاد دارد نسبت موفقيتش 70 درصد است نه 100 درصد.

اما دليل داشتن صداقت چيست، در حالي که ميتوانيد يک زندگي رويايي را به نمايش بگذاريد؟شفافيتبراي کارآفرينان مهم است. شفافيت به يک کارآفرين کمک ميکند تا با بقيه ارتباط برقرار کند و به روند رشد خود ادامه دهد. صرفنظر از زمينهي کاري، انعطاف و صداقت به سود شغل شما خواهد بود. در ادامه چند نمونه از مزاياي شفافيت براي کارآفرينان ارائه شده است:

آسانتر است

اين جمله را شنيدهايد:صداقتبهترين سياست است. اين جمله هم براي کار و هم براي زندگي شخصي صدق ميکند. وقتي به عنوان يک کارآفرين عملکرد شفافي داشته باشيد، نيازي به نگراني در مورد اطلاعات عمومي خود نخواهيد داشت. حتي جايي هم براي نگراني نسبت به سوء برداشتها يا بدگمانيهاي ديگران نيست، زيرا همه چيز شفاف است.

اگر کاملا شفاف عمل نکنيد، هميشه خود را بر اساس طرف مقابل تغيير ميدهيد، در اين شرايط همه چيز خستهکننده و گيجکننده خواهد شد. شفاف بودن به عنوان کارآفرين باعث ميشود تمام کارها برايتان سادهتر و زندگي آسانتر شود.

صداقت

ايجاد اعتماد

به عنوان يک کارآفرين هميشه بايد براي روابط اهميت زيادي قائل شويد. شفافيت ميتواند يک عامل قدرتمند در ايجاد اعتماد باشد و اين يعني ميتوانيد ارتباطات قويتر را شکل دهيد.

براي مثال فرض کنيد بخواهيد با کارمندان يک کسبوکار راه بيندازيد. اگر حس ميکنيد با آنها شفاف نيستيد، جلب اعتماد آنها نسبت به خود يا شرکت کار دشواري خواهد شد. اين رفتار منجر به فرهنگ ترس يا عدم اعتماد ميشود که اساسا زمينهاي براي شکايت و غيبت را فراهم ميکند تا عملکرد خوب.

اين مسأله براي کارآفرينان مستقل هم صدق ميکند. اگر کاملا با کارمندان شفاف باشيد، احتمال اعتماد آنها نسبت به شما بيشتر است. اغلب اوقات شفافيت مشارکت سودمند طرفين معامله را به دنبال خواهد داشت.

پلها را خراب نکنيد

هرچقدر که شفافيت ميتواند در ساخت اعتماد نقش داشته باشد به همان اندازه هم عدم شفافيت در نابود کردن آن نقش دارد. عدم صداقت يا شفافيت ميتواند آثار منفي پايداري بر شغل شما داشته باشد.

براي مثال حذف مرتب اطلاعات يا ويرايش آنها تأثير بدي بر کارمندان، شرکا يا همکاران شما خواهد داشت. با گذشت زمان اين رفتار ميتواند منجر به توليد فهرستي از افراد شود که ديگر تمايلي به کار با شما ندارند.

دير يا زود، عدم شفافيت با شما عجين ميشود و از پيشرفت شغلي جلوگيري ميکند. شفافيت هميشه چالش برانگيز است اما مزاياي طولانيمدت آن ارزشمند هستند.

مشارکت بهتر

وقتي به عنوان يک کارآفرين عملکرد شفافي داريد، مشارکت معنادار شما با ديگران افزايش خواهد يافت. براي مثال فرض کنيد در مورد يکي از مشکلات شرکت خود عملکرد شفافي داريد و آن را با مجموعهي خود، يعني کارمندان، همکاران و مشاور خود درميان ميگذاريد. اغلب اوقات افراد در چنين مواقعي صداقت و خلوص نيت شما را تحسين ميکنند.

اين يعني شما به عنوان يک انسان به دنبالمشارکتو کمک ديگران هستيد. افرادي پيدا ميشوند که به خاطر صداقت از شما حمايت ميکنند و راهحلهاي بالقوه را پيشنهاد ميدهند. با ارتباط با ديگران در يک سطح واقعي، يک اتصال را شکل ميدهيد و مشارکت بهتري با مجموعهي خود خواهيد داشت. اين کار براي پيشرفت شغلي شما در طولاني مدت لازم است.

حفظ يکپارچگي

شفافيت به شما در حفظ يکپارچگي معاملههاي کسبوکار کمک ميکند. براي مثال فرض کنيد، به يک شراکت بالقوه نزديک شدهايد اما از يک اختلاف آگاه هستيد. اگر اختلافها را مطرح نکنيد و بعدا اين مسئله آشکار شود، حس عدم اعتماد به وجود خواهد آمد.

شايد اگر اختلاف خود با طرف مقابل را به صورت شفاف مطرح کنيد، شراکت رد شود؛ اما از طرفي باعث ميشود دو طرف به دنبال راهحل مشترک و شکل ديگري از شراکت بروند. در هر صورت وقتي عملکرد شفافي داشته باشيد، ميتوانيد يکپارچگي معاملههاي خود را حفظ کنيد. يکپارچگي يک رفتار موفق است که به شما در پيشرفت طولاني مدت کمک ميکند.

تشويق ديگران به شفافيت

وقتي بحثفرهنگ سازمانيمطرح باشد، مثال از هر دست بدهي از همان دست ميگيري به حقيقت تبديل ميشود. اين يعني اگر عملکرد شفافي داشته باشيد، بقيه هم به اين رفتار تشويق ميشوند.

شايد شفافيت دوجانبه نباشد و لزوما طبق انتظار شما پيش نرود. بااينحال اگر به مرور زمان به صورت شفاف عمل کنيد، ديگران هم اين رفتار را تطبيق ميدهند. شفافيت نه تنها بر شما بلکه بر کل اقتصاد آثار قابل توجهي خواهد داشت.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور