کد مطلب : 36672 تاریخ مطلب : 1397/09/14

فقط به خاطر پول درآوردن کار نکنيد!

پول چيز خوبي است و حقوق و دستمزد، بخش مهمي از زندگي حرفهاي محسوب ميشود. ولي اگر کاري که انجام ميدهيد در يادگيري مهارتهاي جديد کمک تان نميکند، سعي کنيد در حرفهي خود رشد کنيد تا در نهايت در بازار حرف بيشتري براي گفتن داشته باشيد.

واقعيت جديد:

مدتهاي زيادي بود که معاملهي کار براي پول» بسيار ساده بود. شما در قبال وقت و زماني که براي کار ميگذاشتيد، حقوق دريافت ميکرديد تا وقتي که بازنشسته شويد. ولي همهي ما ميدانيم که اين مدل کار کردن منسوخ شده است: کارمندان از شغلي به شغل ديگر ميروند، شرکتها موقعيتها را حذف ميکنند و از نيروهاي کار قراردادي يا برونسپاري استفاده مي کنند و وفاداري ديگر وجود ندارد.

در پاسخ به اين مدل جديد کار، فقط کافي است که به جايي يا چيزي وابسته نباشيم.

در گاراژ خود يک استارتاپ راه بياندازيد.

پلتفرم خود را بسازيد.

مشاوره را آغاز کنيد.

شما با استفاده از طرز فکر کارآفريني، براي کسب و کاري که حرفهي شماست خلق ارزش ميکنيد و از اين رو همواره از شما به خوبي محافظت ميشود.»

روش جايگزين هم اين است که در شرکتي که کار ميکنيد،از طرز فکر کارآفرينانه استفاده کنيد.کارآفريني در ابتداييترين شکل خود در مورد طراحي، راهاندازي و اجراي کسب و کار است. استفاده از اين طرز فکر در محل کار بدين معني است که حرفهي خود را به همان صورتي اداره کنيد که يک کسب و کار نوپا را اداره ميکنيد. يعني از ابهام و ريسک استقبال کنيد.

اين بدين معني نيست که به بهاي رشد بلندمدت، بيش از حد بر درآمد در کوتاهمدت تمرکز داشته باشيد. شما هنوز هم يک رئيس داريد، ولي ديگر فقط بر گرفتن حقوق و رسيد آن تمرکز نميکنيد، بلکه دائما سعي ميکنيد مطمئن شويد کاري که انجام ميدهيد براي شرکت ارزشافزوده ايجاد ميکند و در عين حال سودش به شما و رزومهتان نيز ميرسد.

شما با استفاده از طرز فکر کارآفريني، براي کسب و کاري که حرفهي شماست خلق ارزش ميکنيد و از اين رو همواره از شما به خوبي محافظت ميشود.

اين ديدگاه در مورد کار، براي همهي افراد قابلدرک است، ولي احتمالا همه کارفرمايان با اين امر موافقت نخواهند کرد. البته اين مشکل خود آنهاست.

فقط به خاطر پول درآوردن کار نکنيد!

کارمندي که به طور جدي شبکهسازي ميکند، پروفايل لينکدين خود را هميشه به روز و آپديت نگه ميدارد، ديگر لزومي نميبيند که در مورد ساير فرصتها فکر کند. درواقع شرکت شما بيش از هر چيزي بهافرادي با نگاه رو به جلو، برونگرا و کارآفرين نياز دارد.

به عبارت ديگر اگر شما جايي کار ميکنيد که روحيهي کارآفريني شما را درک نميکنند، به احتمال زياد بايد آنجا را ترک کنيد. اگر واقعا کار برجسته و قابل توجهي انجام دادهايد به راحتي ميتوانيد جاي ديگري را براي کار کردن پيدا کنيد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور