کد مطلب : 36705 تاریخ مطلب : 1397/09/21 منبع : فرصت امروز

کارآفرين موفق چرا و چگونه بايد هنر تغيير کردن را بياموزد؟

بسياري از افراد با اين هدف دست به کارآفريني م يزنند که قصد دارند خودشان به صورت مستقل و براي خودشان کار کنند. شايد بتوانيم اين را اولين هدف و انگيزه کارآفرين ها بدانيم ولي در کنار اين هدف بايد چارچو بها و قواعد کار را نيز بلد باشند. براي اينکه يک کارآفرين بتواند در ايده جديدي که در ذهن دارد موفق باشد بايد موارد زير را در نظر بگيرد.

1- در نظر گرفتن بازار

هر محصول يا خدماتي که بخواهيد به بازار عرضه کنيد بايد در بازار هدف، نياز به آن محصول يا خدمات وجود داشته باشد. هيچ فرقي نم يکند که وسعت شرکت و فعاليت شما چقدر است. مسئله مهم اين است که بازار به کاا و خدماتي که شما در نظر داريد ايجاد کنيد نياز داشته باشد. پس ازم است هميشه تغييرات بازار را دنبال کنيد و در ايد ههاي کارآفريني و کسب و کار خود به مشاغل يا محصواتي فکر کنيد که بازار به آن نياز دارد يا با توجه به تغييرات ايجادشده در بازار اين نيازها نيز به وجود آمد هاند. يک کارآفرين موفق هميشه بايد انعطاف کافي در خود و شغلش ايجاد کند تا بتواند در مواقع نياز در بازار، اين تغييرات را در کسب و کار خود نيز ايجاد کند. در واقع در هر کسب و کاري که مشغول هستيد اين بازار است که مسير اصلي شما را مشخص ميکند.

2- تکنولوژ يهاي جديد يا نوظهور

به عنوان يک کارآفرين، قبل از اقدام به هر کاري بايد دقيقا بازار را مطالعه کنيد. پس از آن بايد در زمينه آخرين تغييرات در توليد يا عرضه کالا و خدماتي که قصد ارائه آن را داريد اطاعات جمعآوري کنيد و در صورتي که تکنولوژ يهاي جديد در مرحله ساخت يا عرضه اين کاا به بازار معرفي شده و استفاده م يشود بايد از اين تکنولوژي ها آگاه باشيد و استفاده کنيد. هنر تغيير کردن بايد در تمامي بخش هاي فعاليت شما ديده شود.

3- مطالعه مشتريان خودتان

شايد بتوانيد درخصوص رفتار مشتريان و مصر فکنندگان از طريق مقاات و ساي تهاي مختلف، اطاعاتي به دست بياوريد ولي باز هم آن چيزي که موجب مي شود شما در کارتان موفق باشيد اين است که مشتريان خودتان را خوب بشناسيد. براي اين کار ازم نيست ساي تهاي زيادي را بگرديد يا نتيجه مطالعات ديگران را بخوانيد. از نظر مشاور بازاريابي، فقط کافي است به رفتار مشتريان خود توجه کنيد و به مطالعه رفتار آنها بپردازيد. از آنجايي که شرايط هر کسب و کاري، مختص خودش است، پس ازم است با توجه به شرايط و محصواتي که خودتان داريد، رفتار مشتريان خود را بررسي کنيد و به اين نتيجه برسيد که نقاط قوت و ضعف شما در چيست و در بهبود آنها تاش کنيد. نتايج شرک تهاي بزرگ نشان مي دهد، مطالعه مشتريان از نزديک به آنها اطاعاتي م يدهد که زمينه ساز موفقيتشان ميشود.

4-نقاط قوت خود را تقويت کنيد

بايد سعي کنيد به يک ايده کارآفريني که در حيطه توانايي هاي شماست فکر کنيد. سعي نکنيد با ايجاد يک کار جديد، خودتان را تغيير دهيد. بلکه بهترين کار اين است که روي نقاط قوت خود تمرکز کنيد و ايده اي را براي کارآفريني خلق کنيد که متناسب با توانايي هاي شماست.

5- وقت طلاست

اين جلمه کوتاه ولي ارزشمند، کمتر مورد توجه افراد قرار مي گيرد. شايد در کام از آن بسيار استفاده کنند ولي در عمل به اين جمله پايبند نيستند. اگر فکر جديد و خاقانه اي ًمعموا داريد که مي تواند يک ايده مناسب براي شروع يک کار جديد باشد وقت را از دست ندهيد. اگر فکر م يکنيد ايده شما يک ايده خاقانه و خوبي است بهتر است از شک و ترديد دست برداريد و به مسيرهاي تحق قبخشيدن به آن فکر کنيد.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور