کد مطلب : 65177 تاریخ مطلب : 1399/05/06 منبع : اتاق اصناف تهران

اگر يک بار ديگر صنوف چلو کبابي تعطيل شود کلا نابود خواهد شد

تعطيلي صنوف چلوکبابي و چلو خورش نگران کننده است

رئيس اتحاديه چلوکباب و چلو خورش تهران تاکيد کرد: رعايت پروتکلهاي بهداشتي در صنف چلوکباب و چلوخورش به صورت کامل انجام ميشود و انتشار اخبار درخصوص اينکه مردم از چلوکبابيها و رستورانها، غذا تهيه نکنند، اقدام درستي نيست چراکه شيوع کرونا از اين طريق نبوده است.

علي اکبر نريماني، رئيس اتحاديه چلوکباب و چلوخورش تهران درباره رعايت پروتکلهاي بهداشتي در واحدهاي اين صنف گفت: با رعايت کامل پروتکلهاي بهداشتي طبق مصوبات وازرت بهداشت در تمامي صنوف تحت پوشش اين اتحاديه تاکنون، تمامي پرسنل از کارفرما تا کارکنان چلوکبابيها در صحت و سلامت کامل به سر ميبرند و هيچ گزارشي مبني بر ابتلا به بيماري کرونا به اتحاديه ارسال نشده است. اين صنوف، از چندين سو تحت نظارت و رصد قرار دارند؛ هم از سوي اداره بهداشت و هم از سوي بازرسي اتحاديه. در اين راستا اتحاديه تعداد بازرسين را زياد کرده تا بتوانند در چندين نوبت نظارت کامل داشته باشند.

او در ادامه بيان داشت: همچنين پرسنل در تمام مدت حضور در محل کار موظف به استفاده از ماسک و دستکش هستند. تعداد ميزها در چلوکبابيها کمتر و فاصلهگذاريها بيشتر شده است. روي هر ميز، مايع ضدعفوني قرار گرفته و مشتريان اگر ماسک نداشته باشند، از سوي واحد صنفي ماسک در اختيارشان قرار داده ميشود.

نريماني با انتقاد از گفتههاي برخي دررابطه با انتشار اطلاعات نادرست درباره ويروس کرونا بيان داشت: متاسفانه برخي از مسئولين که تريبون در اختيارشان قرار ميگيرد ، در رابطه با کرونا مواردي را مطرح ميکنند که کمتر از آن اطلاع دارند. تمامي صنوف چلوکباب و رستوران، غذاهاي خود را با درجه حرارت بالا طبخ و اصول بهداشتي را رعايت ميکنند. گزارشهايي که درباره منبع انتشار اين ويروس وجود دارد نشان ميدهد منشا از رستورانها و چلوکبابيها نبوده است. تهيه گزارش ميداني ميتواند به راحتي صحت و سقم اين گفته را مشخص کند. شيوع کرونا در مراکز بسته و زماني رخ ميدهد که پروتکلهاي بهداشتي رعايت نشود اما متاسفانه نوک پيکان را به سمت چلوکبابيها و رستورانها گرفتهاند. استدعا دارم افرادي که تريبون دارند اطلاعات خود را کامل کنند. در رسانه ملي دائم زيرنويس ميکنند تا از چلوکبابيها و رستورانها، غذا تهيه نشود. چرا چنين اتفاقي رخ ميدهد؟ شيوع ويروس در ديگر مراکز است که پيشگيري از اين مساله توجه بيشتري را از سوي مسئولين ميطلبد.

نريماني با بيان اينکه اگر يک بار ديگر صنوف چلوکبابي کامل تعطيل شود، کلاً نابود خواهيم شد، گفت: در حال حاضر با توجه به رکود و کسادي کار، تعديل نيرو در واحدهاي صنفي صورت نگرفته است، اما اگر باز تعطيلي انجام شود، بعيد است بتوانيم کارگران را حفظ کنيم. درآمدي وجود ندارد که مخارج و هزينههاي کارگران تامين شود.

وي تاکيد کرد: عليرغم اعلام ارائه تسهيلات کرونايي و انجام کارهاي اداري آن اما همچنان منتظر عمل به انجام وعدهها توسط دولت هستيم. آسيبهاي وارد شده بسيار زياد است و در حالي که قيمت گوشت و برنج در هفتههاي اخير بسيار افزايش يافته اما هنوز با همان نرخ مشغول به خدمت هستيم.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور