کد مطلب : 65351 تاریخ مطلب : 1399/06/02

قرارداد اجراي مراسم

موضوع قرار داد : جهت برگزاري مراسم عروسي بله برون و نامزدي وليمه مراسم ختم يا سالگرد همايش

طرف اول : سفارش دهنده ميزبان مراسم يا سفارش دهنده : نام : نام خانوادگي : نام پدر : شماره شناسنامه : آدرس : تلفن همراه : تلفن ثابت :

طرف دوم : متصدي تالار نام : نوع خدمات :

آدرس : تلفن :

اين قرارداد في مابين آقاي /خانم ............................ که بعنوان طرف اول ناميده ميشوند از يک طرف و آقاي /خانم ....................................... که بعنوان طرف دوم با شرايط و مقررات ذيل منعقد ميگردد.

شماره قرارداد

سالن پذيرايي

تاريخ برگزاري مراسم

ساعت برگزاري مراسم

ساعت شروع سرو غذا

ساعت اتمام مراسم

وروديه مجموعه

تبصره 1: در صورتيکه تعداد ميهمانان بيش از 300 نفر باشد وروديه اخذ نميگردد.

سفارش داده شده : جهت مراسم ........................ با تعداد ميهمان ............. در تاريخ ........................ و به ازاي هر نفر ........................ طبق ليست و منوي شماره ............ درخواستي وانتخابي که بپيوست ضميمه است محاسبه ميگردد.

نوع منوي انتخابي

نرخ خدمات جانبي

مجموع نرخ به ازاي هر نفر

تعداد ميهمان

جمع کل به ازاي هر نفر(ريال)

خدمات جانبي :

نورپردازي

موسيقي

گل آرايي و..

شمع آرايي و...

اتاق عقد و...

ظروف و لوازم

توضيحات

مبلغ قرار داد بحروف :

مبلغ پيش دريافت حداکثر 40%معادل ريال بابت رزرو مراسم ................................ براي تاريخ....................... بصورت نقدي طي چک حواله

بانکي دستگاه پوز دريافت گرديد .

شرايط قرار داد اجرايي :

در زمان عقد قرار داد مبلغ .............................. ومابقي تا 15 روز قبل ازاجراي مراسم تسويه ميگردد.

تعدا ميهمانان اعلام شده در اين قرار داد ...................... نفر قطعي مي باشد و هر گونه تغيير احتمالي مي بايست تا 10روز قبل از اجراي مراسم بصورت کتبي از سوي طرف اول اعلام گردد.

هر گونه اضافه يا کسر تعداد ميهمان بر عهده ميزبان مي باشد و مديريت تالار هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

شرايط پرداخت :

بصورت نقدي قبل از اجراي مراسم تسويه ميگردد .

نوسانات قيمت تاثيري در قرارداد و ميزان مبلغ آن نخواهد داشت. به قيمت هاي فوق 10% حق سرويس و 9% ارزش افزوده اضافه ميشود.

شرايط فسخ قرار داد:

*در صورت کنسلي اين قرارداد از سوي متولي به هر علتي استرداد وجه پرداختي به مهمان از طرف اين واحد صنفي به صورت ذيل انجام خواهد پذيرفت .

تا 45 روز مانده به موعد اين قرارداد 5% از حداقل منوي قرارداد کسر ميگردد.

تا 30 روز مانده به موعد اين قرارداد 15% از حداقل منوي قرارداد کسر ميگردد.

تا 15 روز مانده به موعد اين قرارداد 20% از حداقل منوي قرارداد کسر ميگردد.

کمتر از 10 روز مانده به موعد اين قرارداد 30% از حداقل منوي قرارداد کسر ميگردد.

تبصره 3: در صورت فوت هر يک از اعضاي خانواده درجه 1و2 در صورت جابجايي تاريخ از سوي طرفين با کسر 10% از کل

قرار داد اوليه قابل تغيير مي باشد در غير اينصورت طرف دوم طبق ضوابط اجرايي مي تواند عمل نمايد .

تعداد ميهمانان اعلام شده از سوي طرف اول يا ميزبان در اين قرار داد قطعي و هر نوع تغيير احتمالي در تاريخ مراسم بعهده ميزبان

مي باشد . از اين رو بواسطه شفافيت موضوع يک نماينده در زمان و تاريخ مراسم به مديريت تالار جهت تحويل سرويس پذيرايي و

تطبيق آن با نوع در خواست ميزبان معرفي و رسيد ميگردد.

* در صورتيکه بر اساس دستورالعمل هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح، اجراي هرگونه مراسم ممنوع اعلام گردد، بواسطه خارج بودن اراده طرفين براي اجراي مراسم، در صورت توافق تاريخ ديگري در قالب صورتجلسه تنظيم و در صورت عدم توافق از سوي ميزبان حداکثر تا سقف 3 ماه و در سه قسط، نسبت به استرداد وجه از سوي تالار اقدام شود .

* در صورت بروز هرگونه حادثه غير مترقبه براي طرف دوم (تالار) در صورت توافق طرفين ضمن تهيه صورتجلسه مربوطه نسبت به تغيير تاريخ جديد اقدام و در صورت عدم توافق از سوي طرف اول ( ميزبان) نسبت به استرداد وجه حداکثر تا سقف مدت 60 روز طي دو قسط از تاريخ تنظيم صورتجلسه پرداخت گردد.

امضاءنماينده بمنزله امضاء ميزبان مي باشد .عدم معرفي نماينده بعنوان پذيرش مراتب اعلامي از سوي مديريت تالار مي باشد .

مقررات و شرايط اجراي مراسم از سوي مجموعه يا تالار:

الف - رعايت کليه شئونات اسلامي الزامي و سرو هرگونه مشروبات الکل اکيداً ممنوع است.

ب- فيلمبرداري و عکاسي ميبايست براساس قوانين انتظامي بوده و از افراد و يا شرکتهاي داراي مجوز ميبايست استفاده گردد.

پ- آوردن هر گونه ادوات موسيقي و وسايل به مجموعه و تالار ممنوع مي باشد .

ت- ميزبان در قبال هر گونه خسارت از سوي مدعوين به تالار مسئول بوده و ميبايست جبران خسارت نمايد.

ث- کليه غذاها ي اضافي درپايان مجلس متعلق به ميزبان بوده و ميبايست از سوي تالار به ايشان و يا نماينده معرفي شده با اخذ رسيد تحويل گردد.

د- در صورت پذيرش تأمين ميوه و شيريني از سوي تالار، با توجه به نامحدود بدون پذيرش از سوي تالار، در پايان مجلس ميوه و شيريني اضافي متعلق به تالار ميباشد.

ذ- مسئوليت اعلام کتبي مراسم به اداره محترم اماکن بعهده متصدي تالار بوده و ميزبان هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

اين قرارداد در ... صفحه با ... بند و پيوست منوي اجرايي ،در دو نسخه تهيه و تنظيم شده است و هر

کدام حکم واحد دارند .

امضاءسفارش دهنده يا متولي مراسم امضاءسفارش گيرنده يا متصدي تالار

درج آدرس ، مشخصات کامل و لوگوي تالارها در ذيل قراردادها الزامي است.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور