slider slider slider slider
slider
اهم اخبار اتحادیه و اصناف کشور
صدور پروانه کسب تسهيل شد

با تصويب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1393) ، هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار ...

تهران يک تنه چقدر از درآمد ايران را تامين مي کند؟

رئيس س??ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت اين استان ميليارد تومان 842 هزار و 60 به تامين 98براساس لايحه بودجه سال ميليارد تومان ميزان درآمد ...

عوارض تابلو

عوارض تابلو

گزارش عملکرد اتحاديه در سال 1402

گزراش عملکرد اتحاديه در سال 1402

نوروز1403 مبارک باد

نوروز1403 مبارک باد

برترین اعضاء ماه
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور