کد مطلب : 36855 تاریخ مطلب : 1397/10/23 منبع : فرصت امروز

تهران يک تنه چقدر از درآمد ايران را تامين مي کند؟

رئيس س??ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت اين استان ميليارد تومان 842 هزار و 60 به تامين 98براساس لايحه بودجه سال ميليارد تومان ميزان درآمد کل کشور (به جز 775 هزار و 208از مبلغ درآمد نفتي و ميعانات) ملزم شده است.

به گزارش ايرنا، نعمت الله ترکي با بيان اين مطلب افزود: مجموع درآمدهاي عمومي استان ها در لايحه بودجه سال آينده 30 هزار و 115 ميليارد تومان پيش بيني شده است. مبلغ درآمد عمومي پيش بيني شده براي استان تهران عددي حدود نيمي از کل درآمد عمومي مجموع استان هاي کشور است که اين رقم نسبت به بودجه امسال 21 درصد رشد دارد. همچنين در لايحه بودجه سال آينده 814 ميليارد تومان اعتبار هزينه اي براي استان تهران پيش بيني شده که معادل 6 درصد سهم استان ها است. به گفته وي، در زمينه اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، مجموع اعتبارات استاني استان ها 11هزار و 400 ميليارد تومان پيش بيني شده که سهم تهران از اين رقم 261 ميليارد تومان است. همچنين سهم استاني استان تهران از اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي کل کشور براي سال 98 معادل 42 صدم درصد است و نيز سهم آن از اعتبارات عمراني استاني استان ها نيز 2درصد است.
ترکي ادامه داد: در حالي که مجموع اعتبارات استاني استان ها در بخش تملک دارايي هاي سرمايه اي 2درصدافزايش يافته،سهم تهران در اين بخش 1.4 درصد کاهش داشته است. همچنين ضريب بازگشت استاني در لايحه بودجه سال 98 براي اين استان نزديک 1.75 درصد پيش بيني شده است
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور