کد مطلب : 80134 تاریخ مطلب : 1403/02/03

عوارض تابلو

عوارض تابلو

براساس دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها ،درصورتيکه تابلو نصب شده داراي سه ويژگي زير باشد تابلوي معرفي بوده و مشمول پرداخت عوارض نميگردد.

.مندرجات تابلو کاملا منطبق بر مجوز فعاليت صنف باشد-*

*-تابلو صرفا در سر درب يا نماي محل فعاليت نصب شده و بيش از يک عدد نباشد

*-ابعاد تابلو کاملا منطبق بر مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاي

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور