کد مطلب : 80179 تاریخ مطلب : 1403/03/26

تغيير و تحول هيات مديره اتحاديه

تغيير و تحول هيات مديره اتحاديه

همکاران عزيز سلام

بدينوسيله مراتب تشکر و قدرداني اعضاءهيات مديره جديد رااز بابت حضورگرم شما درانتخابات اتحاديه ابراز،اميداست باتلاش و پشتکار همه همکاران بتوانيم گام موثري درکمک به تمامي اعضاءخويش برداشته و درپيشبرد اهداف اتحاديه اثرگذار باشيم .

هيات مديره منتخب اتحاديه صنف رستوران

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور