کد مطلب : 80124 تاریخ مطلب : 1403/01/15

گزارش عملکرد اتحاديه در سال 1402

گزراش عملکرد اتحاديه در سال 1402

همکار گرامي سلام

به استناد بند(ه)ماده (11)اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي (موضوع تبصره يک ماده 21 قانون نظام صنفي )گزارش عملکرد اتحاديه درسال 1402 جهت اطلاع به حضورتان ارسال ميگردد.

sal1402.pdf

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور