کد مطلب : 65176 تاریخ مطلب : 1399/05/06 منبع : اتاق اصناف تهران

کمبودي درزمينه تامين کالاهاي اساسي وجود ندارد

کمبودي درزمينه تامين کالاهاي اساسي وجود ندارد

رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به صحبت هاي امروز سرپرست وزارت صمت در جلسه ستاد تنظيم بازار مبني بر اينکه دولت ارز کالاهاي اساسي را تامين ميکند، گفت: با اعلام تامين ارز دولتي براي کالاهاي اساسي و وجود 4 ميليون تن کالا در بنادر و گمرکات کشور، مردم اطمينان داشته باشند کمبودي در زمينه تامين کالاهاي اساسي در بازار وجود ندارد.

قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران با تاکيد بر وجود همکاري بين مراکز ذيربط جهت تامين کالاهاي اساسي گفت: هرچند که برخي افراد فرصت طلب در اين اوضاع و احوال حساس از شرايط سوءاستفاده کرده و مي خواهند جو را براي مردم عزيزمان ناآرام کنند، اما خوشبختانه با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اتحاديه ها و واحد هاي صنفي تمام تلاشمان را وقف تامين نيازهاي مردم کرده ايم تا به لحاظ تامين، توزيع و دسترسي به کالاهاي اساسي با مشکلي روبه رو نباشند.

وي همچنين در زمينه توليد و توزيع مناسب ماسک نيز اظهار داشت: با توجه به تاثير استفاده از ماسک جهت جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و نياز شديد جامعه در حال حاضر به اين وسيله، براي تامين و توليد آن گام هاي اساسي برداشته شده و بسياري از اتحاديه هاي مرتبط با پوشاک نيز در اين امر فعاليت مثبتي انجام داده اند. خوشبختانه در زمينه توليد ماسک در کشور مسئلهاي نداريم و بسياري از توليدکنندگان صنفي در اين راستا گام برداشته و تلاش کردهاند تا نياز اقشار گوناگون را رفع کنند.

رئيس اتاق اصناف تهران استفاده از ماسک و رعايت پروتکلهاي بهداشتي از سوي اصناف را عاملي مهم در راستاي کنترل شيوع ويروس کرونا برشمرد و بيان کرد: کليه اصناف هم خود را متعهد به رعايت پروتکل هاي بهداشتي مي دانند هم از پذيرفتن افراد مراجعه کننده بدون استفاده از ماسک خودداري مي کنند ؛چرا که اين نحوء عملکرد به سود خودشان و ديگران خواهد بود.

رئيس اتاق اصناف تهران در مورد برخورد با احتکارکنندگان کالا نيز گفت: متاسفانه برخي افراد سودجو و فرصت طلب که فقط به دنبال منافع خود مي باشند با احتکار برخي کالاها و امتناع از عرضه آن سعي در ايجاد آشفتگي و جو رواني نامناسب در بازار دارند که خوشبختانه در روزهاي اخير با تصميمات شوراي هماهنگي تشديد کنترل و نظارت اقدامات ويژه اي در زمينه جلوگيري از احتکار در انبارها صورت گرفته است تا با نظارت بيشتر فضا براي فعاليت هاي اين چنيني ناايمن گردد

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور