کد مطلب : 74714 تاریخ مطلب : 1400/10/22 منبع : اتاق اصناف شهرستان شميرانات

چگونگي اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالياتي

چگونگي اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالياتي

در راستاي اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و با اقدامات صورت گرفته، دارندگان کارتخوان ميتوانند با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به مشاهده کارتخوانهاي خود و تعيين تکليف آنها مبني بر اتصال پرونده مالياتي و يا غيرفعالسازي آنها اقدام کنند.

به گزارش ايسنا، در راستاي اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانهمؤديان، بانک مرکزي بايد با همکاري سازمان مالياتي ظرف مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي کارتخوان بانکييا درگاههاي پرداخت الکترونيکي اقدام کند که براساس اعلام معاون فناوريهاي اين بانک، همه اطلاعات درگاههاي اينترنتي پرداخت و کارتخوانها از دي ماه سال 1398 براي سازمان امور مالياتي ارسال شد تا نحوه تشکيل پرونده مالياتي براي کسبوکارهاي مختلف بررسي شود.

از ديماه سال گذشته نيز همه دستگاههاي کارتخوان جديد و هر درگاه اينترنتي پرداخت که راهاندازي شده، به سامانهمؤديانوصل و براي آنها پرونده مالياتي تشکيل شده است. همچنين طبق گفته وي، در گام نخست براي 100 هزار کارتخوان که تراکنشهاي بالايي داشتند، پيامک ارسال شده است تا نسبت به تشکيل پرونده اقدام کنند.

بلاتکليفي مالياتي پنج ميليون کارتخوان

در اين زمينه، تازهترين اعلام مسئولان حاکي از آن است که حدود يکميليون و 800 دستگاه کارتخوان بانکي به پرونده مالياتي متصل شدهاند و بانک مرکزي براي دو ميليون و 200 کارتخوان پيامک فوري ثبتنام در سامانه مؤديان و تشکيل پرونده مالياتي ارسال کرده است. البته، وضعيت پنج ميليون کارتخوان در زمينه اتصال به پرونده مالياتي همچنان بلاتکليف است.

در اين بين، با اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي کليه اشخاص داراي ابزار پرداختهاي بانکي ميتوانند با ورود به درگاه ملي خدمات الکترونيک مالياتي به نشاني my.tax.gov.ir فهرست تمامي دستگاههاي کارتخوان بانکي و يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پروندههاي مالياتي قبلي و يا تشکيل پرونده مالياتي جديد اقدام کنند.

از آنجا که تمامي دستگاههاي کارتخوان بانکي و يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي که متناظر با پرونده مالياتي نباشند، غيرفعال ميشوند، ضرورت دارد تا موديان با ورود به درگاه ملي خدمات الکترونيک سازمان امور مالياتي کشور به نشاني فوق، بخش پايانههاي فروش، اطلاعات مذکور را مشاهده کرده و نسبت به الصاق دستگاههاي کارتخوان بانکي و يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي خود به پروندههاي موجود يا ايجاد پرونده جديد و يا درخواست غير فعال سازي دستگاههاي مطروحه اقدام کنند.

جريمه مشاغلي که کارتخوان ندارند

در اين زمينه، کساني که نسبت به غيرفعالسازي کارتخوانهاي خود که پرونده مالياتي ندارند، اقدام نکنند، بانک مرکزي يا سازمان امور مالياتي اقدام لازم در اين زمينه را انجام ميدهند و در صورتي که مشاغل با جمع کردن کارتخوان از محل فعاليت خود براي ارائه خدمات و کالاها از مشتريان وجه نقد دريافت کنند، اين امر نزد سازمان مالياتي کتمان درآمد محسوب ميشود و جريمه مالياتي را در بر خواهد داشت.

طبق اين گزارش، مراحل اتصال دستگاههاي کارتخوان شما به پروندههاي مالياتي مربوطه به شرح زير است:

1) ورود به درگاه خدمات الکترونيک مالياتي و وارد کردن کد ملي و رمز عبور در صورت ثبتنام در اين درگاه

شاتا

2) ورود به صفحه خلاصه وضعيت مالياتي شما در نظام مالياتي کشور و انتخاب تعداد پايانههاي فروش

3) مشاهده تعداد کارتخوانهاي به نام شما و اقدام براي اتصال آنها به پرونده مالياتي يا غيرفعالسازي آنها

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور