کد مطلب : 74716 تاریخ مطلب : 1400/10/22

ماليات و گروه بندي واحدهاي صنفي و مشاغل

ماليات و گروه بندي واحدهاي صنفي و مشاغل

ماليات و گروه بندي واحدهاي صنفي و مشاغل، از ديگر مباحث مهم در حوزه ماليات، که مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شميرانات، با همياري استاد محترم جناب آقاي مرتضي حبيب زاده، کارشناس ارشد حقوق اقتصادي و پژوهشگر دوره دکتري حقوق عموميدانشگاه شهيد بهشتي، مدرس و مشاور امور مالياتي به آن بپردازد. يادآور ميشود در پست قبل در خصوصثبت نام و تشکيل پرونده مالياتيگفتيم.

گروه بندي واحدهاي صنفي چيست؟

براي اينکه بفهميم که هر واحد صنفي چه تکاليف مالياتي را بر عهده دارد، ابتدا بايد دريابيم که هر واحد صننفي در کدام يک از گروه هاي مالياتي دسته بندي مي شوند؟

انواع گروه هاي موديان مالياتي:

واحدهاي صنفي و بطور کلي همه موديان مالياتي، از حيث اينکه چه سطح از درآمد يا فروشي را در شغل خود دارند به سه گروه اصلي دستته بندي مي شوند.

گروه اول:

1- اين گروه بر اساس آينکهحجم فعاليتيا همان ميزان فروش ابراز شده ي آنها که در اظهارنامه مالياتي 2 سال قبل ارائه نمودند بيشتر از مبلغ 5 ميليارد و 500 ميليون تومان باشد و يا آخرين درآمد قطعي شده شان که تا دي ماه سال قبل از آن سال اعلام شده است، بيشتر از 5ميليارد و 500 ميليون تومان باشد.

2- نوع ديگري از گروه اول هم وجود دارد که بر اساسنوع فعاليتيکه دارند در اين گروه قرار مي گيرند. يعني نوع فعاليت و شغل شان به گونه اي ايست که به صورت اتوماتيک و خود به خود در اين گروه دسته بندي مي شوند. خواه درآمدشان يک ميليون تومان باشد يا 10 ميليارد، اين موضوع براي سازمان امور مالياتي اهميتي ندارد و فقط نوع شغل مهم است.

مشاغل قابل دسته بندي در اين نوع گروه:

مشاغلي مانند صاحبان کارخانه هاي توليدي، صرافي ها، موسستت خدمات مشاوره اي و… که بسياري از واحدهاي صنفي در اين دسته بندي قرار نمي گيرند. پس بايد دقت شود که در هر نوع از گروه اول قرار گرفته باشيد، تکاليف مالياتي که بر عهده تان است متفاوت خواهد بود.

گروه دوم:

گروه دوم مشاغلي هستند که درآمد يا همان ميزان فروش ابراز شده ي آنها که در اظهارنامه مالياتي 2 سال قبل ارائه کردند بيشتر يک ميليارد و 800 ميليون تومان و کمتر از 5 ميليارد و 500 ميليون تومان باشد.(ما بين اين بازه) و يا آخرين درآمد قطعي شده شان تا دي ماه سال قبل از آن سال که اعلام شده است، بين مبلغي که گفته شد باشد.

گروه سوم:

گروه سوم، .احدهاي صنفي هستند که از نظر درآمدي و فروش ابرازي شان، مشمول گروه اول و يا دوم نباشند. يعني ميزان فروش ابرازي آنها کمتر از مبلغ يک ميليارد و 800 ميليون تومان است.

نکات بسيار مهم در اين بخش:
نکته اول :

در ميان مشاغل برخي متفات اند و آن هم مشاغل خدماتي هستند. به اين صورت که مشاغل خدماتي حد نصاب در نظر گرفته برايشان متفاوت است ونصفمبالغي که در گروه ها اعلام شد براي آنها در نظر گرفته مي شود. براي مثال شغل خدماتي مانند خشکشويي اگر درآمد ابرازي اش در اظهارنامه دو سال قبل، بيشتر از دو ميليارد و 750 ميليون تومان باشد در گروه اول خواهد بود.و …

نکته دوم:

فرض کنيم که شما در سال اول فعاليت خود هستيد و به تازگي پروانه کسب دريافت کرديد. در اين صورت نه اظهارنامه اي هست که بتوان با آن گفت در کدام گروه قرار خواهيد گرفت و نه درآمد قطعي شده اي داريد. در اين صورت، مودياني که به اين شکل اند تا دو سال اول فعاليت شان در گروه سوم خواهند بود و بعد از آن مي توان گروه بندي را انجام داد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور