کد مطلب : 75383 تاریخ مطلب : 1401/10/17 منبع : ايرانيان اصناف

نصب کد qr

الزام نصب کد qr

همکارگرامي

تقاضادارد جهت تسهيل شناسايي واحد هاي بدون پروانه کسب نسبت به نصب کدکيو آر

درب ورودي واحد کسبي و قابل رويت بودن کد اقدام نماييد

https://iranianasnaf.ir/forms/public/nationalcodeinquiry/default.aspx

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور