کد مطلب : 75680 تاریخ مطلب : 1402/03/31

اظهارنامه مالياتي و فرم تبصره ماده 100و نحوه ارسال

اظهارنامه مالياتي و فرم تبصره ماده 100و نحوه ارسال

اظهارنامه مالياتي،فرمي است که سازمان امور مالياتي کشور، تهيه کرده و موديانمالياتي،بايد هر ساله اطلاعات مالي خود را در آن وارد نموده و آن را براي اداره ماليات مربوطه، ارسال نمايند. اصولا، ميزان ماليات موديان، بر اساس اين اظهار نامه هاي مالياتي ، تعيين شده، مگر آنکه خلاف واقع بودن اظهارات موديان مالياتي براي سازمان امور مالياتي کشور، احراز گردد. با توجه به اينکه نحوه ثبت و مهلت ثبت نام اظهارنامه مالياتي، داراي ترتيب خاصي بوده، لازم است تا موديانمالياتي، با نحوه تکميل وثبت اظهارنامه مالياتيو نکات مربوط به آن، آشنا شوند.

بنابراين،در اين گفتار، ابتدا به اين پرسش پاسخ مي دهيم که اظهار نامه مالياتي چيست؟سپس،چگونگي تنظيم،مهلت ثبت نام ونحوه ثبت نام اظهارنامه مالياتي را توضيح داده؛و در پايان،به بررسي نحوه پر کردن وارسال اين نوع ازاظهارنامه، مي پردازيم.

https://asnafplus.ir/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-100-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87/?nowprocket=1

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور