کد مطلب : 72147 تاریخ مطلب : 1400/03/05 منبع : اصناف پلاس

قرارداد کار مدت موقت و دائم

قرارداد کار موقت و دائم موضوع نوشتار پيش رو است. در ادامه مباحث پيرامون قانون کار، به دو نوع از سه نوع قرارداد به رسميت شناخته شده، اشاره مي کنيم. اين دو قرارداد، قرارداد کار مدت موقت و قرارداد کار دائم هستند. از نظر کاري که به کارگر ارجاع مي شود، تفاوتي ميان اين دو نوع قرارداد نيست. يعني همان کاري که با قرارداد مدت موقت واگذار مي شود، مي تواند با قرارداد دائم هم واگذار شود.

تفاوت اين دو قرارداد با هم:

تفاوت اصلي اين دو قرارداد در بحث زماني است و تفاوت ماهيتي چنداني ندارند. البته استمرار در فعاليت هاي موضوع قرارداد کار دائم بيشتر به چشم مي خورد. به عبارت ديگر، قرارداد کار دائمي يا غير موقت تاريخ انقضا ندارد. البته اين مسأله منافاتي با قرارداد آزمايشي نخواهد داشت و صرفاً فرصتي حداکثر سه ماهه در اختيار کارگر و کارفرما قرار داده شده تا با روحيات و سبک رفتاري و نحوه عملکرد يکديگر بيشتر آشنا شوند. بعد از اين مرحله است که دائم يا موقت بودن قرارداد موضوعيت خواهد يافت. برخلاف قرارداد کار دائمي که تاريخ شروع قرارداد ذکر مي گرديد در قرارداد موقت هم تاريخ شروع و هم پايان قرارداد کار درج مي گردد.

نکته مهم:

پاره وقت بودن يا ساعتي بودن مي تواند حسب مورد در قرارداد کار مدت موقت يا دائم مطرح شود. به عنوان مثال، شما مي توانيد با کارگر براي سه روز قرارداد کار دائم منعقد کنيد. يعني اين فرد تا پايان دوران بازنشستگي يا خاتمه قرارداد، سه روز در محل کار حاضر خواهد شد. همين قرارداد مي تواند براي فردي براي مدت يک سال منعقد شود. قرارداد اول، قرارداد کار دائم و قرارداد دوم، قرارداد کار مدت موقت است. اما همان طور که ملاحظه شد، در هر دو پاره وقت بودن لحاظ شده است.

سخن آخر:
مباحث و موضوعات حقوق کار از درجه اهميت بالايي براي کسب و کارها و واحدهاي محترم صنفي برخوردار است. در صورتيکه حقوق کارکنان و کارگران واحد صنفي به درستي و مطابق قوانين و مقررات مربوطه رعايت نگردد، تبعات زيادي براي کارفرما به همراه خواهد داشت و شايد حتي بتواند کسب و کار را با چالشي جدي مواجه نمايد. چرا که ضمانت اجرا هاي در نظر گرفته شده از سوي قانون گذار، آسيب هاي زيادي را متوجه فرد صنفي و واحد وي مي نمايد.
https://asnafplus.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88/
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور